Nieuwe schoenen, nieuw elan.

Nieuwe schoenen, nieuw elan
Door Theo Hutten

In het oog springende prestaties op elk niveau en in elke sport worden vaak op een gouden weegschaal gewogen. Vooral bij het voortduren van deze prestaties wordt er naarstig gespit naar de oorsprong van het succes. Al gauw worden uitzonderlijke prestaties gelinkt aan het gebruik van oneigenlijke stoffen. Scherpe en regelmatige controles van de sporters is een gevolg. De betrouwbare moet helaas onder de kwaadwillige lijden en zich in deze ook onderwerpen aan een strak regime waaronder o.a. de whereabouts.

Gelijke monniken gelijke kappen
Tot in de finesses schrijven sportbonden o.a. atletiek, wielrennerij, autosport, roeien, biljard en zelfs klootschieten aan hun beoefenaars voor waaraan hun gebruikte materiaal moet voldoen. Dit alles om individuele prestaties op een juiste manier met elkaar te kunnen vergelijken. Prestaties behoren te berusten op o.a talent, training, voeding, passie, coaching, levenswijze en vooral ook karakter. Dat dit proces ondersteunt wordt door derden is op zich zo oud als de weg naar Rome.

Teamsporten kennen een exacte omschrijving over de samenstelling en spelregels. Een van de essentiële is zeker het aantal leden van het team tijdens het spel en het mogelijk aantal wissels. Het zal alom verontwaardiging oproepen en zelfs ondenkbaar zijn als plots tijdens de aanvang van een voetbalwedstrijd aan de ene zijde van het veld 11 en aan de andere zijde 22 spelers staan opgesteld om de strijd met elkaar aan te binden. 

In de duivensport kennen we het fenomeen dat de ene liefhebber met een tiental duiven en de ander met een veelvoud daarvan deelneemt aan de dezelfde vlucht. Dat beiden in dezelfde uitslag geklasseerd worden is prima uit te leggen, want elke duif verdient zijn plek op basis van de geleverde prestatie. De marathon van Amsterdam met ruim 31.000 deelnemers in 2021 kent ook een individuele uitslag op basis van gelopen tijd. Voor de winnaar(s) terecht een groot respect. Meer dan logisch, omdat ze een legioen aan deelnemers met min of meer grote ambities achter zich hebben gelaten. Voor deelname aan het landenklassement had elk land echter vooraf zijn atleten moeten opgeven én elk land uiteraard onafhankelijk van de hoeveelheid deelnemers een gelijk aantal.
 
Hokkampioenschappen
Het schuurt al lang in de duivensport dat er met een groot verschil in aantal inkorvingen per liefhebber gestreden kan worden om allerlei kampioenschappen. Vooral de professionalisering van de sport met als gevolg dat een of enkele hokken in een toenemende mate de uitslagen overheersen scherpt deze discussie alsmaar aan. Inrichters van competities en ook de NPO hebben best pogingen ondernomen om de effecten van deze verschillen in aantallen inkorvingen af te zwakken. Voor een deel is dat gelukt, maar onvrede blijft zeker in een aantal gevallen gemotiveerd overeind. De hokkampioenschappen berekenen met het verfijnde systeem van 1 op 10 van het aantal ingekorfde duiven is in feite een cosmetische ingreep en pakt het probleem van een ongelijk aantal niet aan bij de wortel. Een echt klein aantal excellente duiven van de kleine korf en een  echt groot aantal excellente duiven van de grote korf hebben een onevenredige invloed op de berekening van de kampioenspunten. Het valt niet te billijken dat de sterkte van een hok op een bepaalde discipline bepaald wordt door een enkele duif of door een groot aantal duiven.
 
Het geweer van schouder wisselen
Op voorhand is het zeker niet zo dat de grote korf in de competitie onder de huidige spelregels in het voordeel is op de kleine korf.  Dit laat zich overigens wel gemakkelijk vertellen. Vooral buitenstaanders zullen zich daar zonder enige discussie meteen aan conformeren. Dit laatste werkt niet in het voordeel van onze sport, want deze ‘ongelijkheid’ wordt ook licht gedeeld buiten onze sport en dan maar al te gauw afgedaan als een sport voor oude mannen in een verfomfaaide stofjas.

De praktijk heeft geleerd dat de duivensport zelf sinds jaar en dag niet zit te wachten op veranderingen. De ‘verfomfaaide stofjas’ is de grote meerderheid van de duivenliefhebbers blijkbaar erg lief. Er is best geprobeerd om veranderingen door te voeren. Maar het werden veelal papieren tijgers, zoals o.a. de met veel bombarie aangekondigde specialisatie in de duivensport. Het generale kampioenschap werd als gevolg als hopeloos ouderwets beschouwd en in meerdere afdelingen, zij het met veel gemor, bij het grof vuil gezet. Maar wat is nagelaten tot op de dag van vandaag een vliegprogramma te creëren dat echte specialisatie amper mogelijk maakt. Let wel: het concept-definitief vliegprogramma 2022 van de NPO wijkt in wezen nauwelijks af van de programma’s van dertig jaar terug.
 
Geen oude schoenen weggooien
De duivensport koestert oude schoenen. Bij elk voorstel dat riekt naar vernieuwing worden hun veters extra aangehaald. In het meest gunstige geval worden nieuwe veters geprobeerd , maar als de wiedeweerga worden ze gelijk als de oude gebruikt. Dat voelt veilig.  Bovendien de duivensport verliest gestaag leden en er is nagenoeg geen aanwas. Waarom dan nu nog veranderen? Het zal onze tijd wel duren! Rap en te gemakkelijk wordt overigens als dooddoener het verwijt gemaakt dat elke mogelijke vernieuwing ontspruit aan eigenbelang.
 

Een nieuw paar schoenen
Geen passend systeem over de balk gooien, maar proberen er iets aan toe te voegen zonder dat het huidige vertrouwde wordt aangetast.  Dat kan simpel met een niet al te moeilijke aanpassing van het rekenprogramma.
 
De doos met het paar nieuwe schoenen wordt onderstaand stapsgewijs uitgepakt:  Geen enkele beperking wat betreft het aantal in te korven duiven; De duivensport is helemaal gewend aan het fenomeen dat er liefhebbers zijn met een grote of kleine korf. Iedereen blijvend de mogelijkheid gunnen om op zijn manier de duivensport te beleven. Per discipline vitesse, midfond, eendaagse fond, marathon en jong wordt door elke deelnemer een team samengesteld met een vastgesteld aantal duiven;
Een competitie waarin alle liefhebbers zeker in het begin van de discipline alle met een gelijk aantal duiven tegen elkaar strijden. Voor alle liefhebbers een genot: de kleine liefhebber dat hij enkel zijn team hoeft voor te bereiden op het seizoen en voor de grote dat hij uit een arsenaal aan duiven zijn team kan samenstellen. Vergelijk het met twee voetbalverenigingen van verschillende grootte. De een heeft een keuze uit 50 senioren en
de ander uit 500. Toch spelen ze elf tegen elf. Beide mogen ook een gelijk aantal reserves inzetten.

Het spel voor de oude duiven kent drie teams: vitesse/midfond, eendaagse fond en marathon. Deze teams worden voor aanvang seizoen oude duiven opgesteld. Eenzelfde oude duif kan in elk van de drie genoemde teams oud worden opgesteld. Het team jong wordt voor aanvang wedvluchten jong opgesteld. Een opgesteld team is definitief en kan na opgave in het lopende seizoen niet veranderd/aangevuld worden; Aanvullen tijdens het seizoen van een team tast de essentie van het spelen met teams aan. De grootte van de teams (aantal duiven) wordt bepaald door de ledenvergadering NPO en geldt voor alle geledingen van de NPO; Duiven die niet in een team zijn opgesteld kunnen uiteraard deelnemen aan een wedvlucht en dingen gelijk alle ingedeelde duiven in een team mee naar de individuele klassering op de uitslag. De deelnemende duiven aan een wedvlucht zijn aldus verdeeld in twee groepen:   duiven lid van een team; de overige duiven. Elke wedvlucht kent twee soorten uitslagen: Team-uitslag: T-uitslag. Hokken strijden tegen elkaar met een gelijk aantal duiven. Niemand heeft de alom bekende voordelen/nadelen van een klein/groot aantal ingekorfde duiven Overall-uitslag van alle ingekorfde duiven: O-uitslag. Iedere individuele duif strijdt voor eigen prestatie en waardering tegen alle duiven in concours; Uit de T-uitslag komen enkel de hokkampioenschappen aan- en onaangewezen; Uit de O-uitslag komen de duifkampioenschappen en zo wenselijk alle nu vigerende kampioenschappen.                                    

Teams en T-uitslag
Om een en ander duidelijk te maken onderstaand een mogelijke uitwerking met aantallen in de onderscheiden teams vitesse/midfond (V/M-team), eendaagse fond (E-team), marathon team (Mt-team) en team jong (J-team). Op iedere wedvlucht hoeft of kan misschien niet het volledige team worden ingezet. Daarom kent elk team een aantal reserves. Deze reserves kunnen uiteraard ook deelnemen aan het concours, maar scoren niet voor hun team; De opgave teams oude duiven is veertien dagen voor aanvang 1e officiële wedvlucht vitesse.  Het team jonge duiven veertien dagen voor 1e wedvlucht jong; Elk team moet ingebracht worden in de verenigingscomputer en doorgezonden naar afdeling, NPO en rekencentrum.

Mogelijke samenstelling team
Gelet op de bezetting van vele hokken en het aantal ingekorfde duiven per wedvlucht een voorstel wat betreft de samenstelling van de reeds onderscheiden teams. Het aantal reserves binnen een team is vrij ruim genomen. Het voelt prettig dat na een moeilijke vlucht of bij verlies het team zo sterk mogelijk blijft. In de overige sporten zien we overigens ook dat er reserves/wisselspelers ingezet kunnen worden.

V/M-team 20-12
Dit team bestaat uit 20 duiven inclusief 8 reserves. Van de 20 duiven uit het team mogen er op de V/M-vluchten dus maximaal 12 opgesteld worden in het team. Worden er van dit team meer dan 12 duiven ingekorfd, dan tellen deze mee bij de overige duiven in concours.

E-team 12-9
Dit team bestaat uit 12 duiven inclusief 3 reserves. Van de 12 duiven uit het team mogen er op de E-vluchten dus maximaal 9 opgesteld worden in het team.  Worden er van dit team meer dan 9 duiven ingekorfd, dan tellen deze mee bij de overige duiven in concours.

Mt-team 20-9
Dit team bestaat uit 20 duiven inclusief 11 reserves. Van de 20 duiven uit het team mogen er op de Mt-vluchten dus maximaal 9 opgesteld worden in het team.  Worden er van dit team meer dan 9 duiven ingekorfd, dan tellen deze mee bij de overige duiven in concours.

Wat grootte team van 20 betreft is er van uit gegaan dat de marathonspelers juist gespecialiseerd zijn en de overige vluchten min of meer gebruiken al trainingsvluchten. Bovendien kan de individuele duif in vele gevallen maar twee keer ingezet worden.

J-team 40-24
Dit team bestaat uit 40 duiven inclusief 16 reserves. Van de  40 duiven uit het team mogen er op de V-M dus maximaal 24 opgesteld worden in het team. Worden er van dit team meer dan 24 duiven ingekorfd, dan tellen deze mee bij de overige duiven in concours.
 
Opmerking: Uiteraard is het mogelijk dat inclusief de reserves geen voltallig team meer kan worden opgesteld. Ook in dit geval mag een team niet aangevuld worden.
 
Kampioenschappen team
Om de kwaliteit en sterkte van de hokprestatie van een team te bepalen lijkt het logisch om voor de uitslag van het team per wedvlucht uit te gaan van meerdere duiven. Voorstel om immer 1/3 deel duiven van het aantal duiven binnen het team te tellen voor het onaangewezen kampioenschap.  

Hokkampioenschap onaangewezen Op elke vlucht telt 1/3 deel van het aantal duiven team voor de punten:  Voor V/M tellen immer de eerste 4 (12/3)geklokte duiven van T-uitslag;  Voor E tellen immer de eerste 3 (9/3) geklokte duiven van T-uitslag; Voor Mt tellen immer de eerste 3 (9/3) geklokte duiven van T-uitslag; Voor J tellen immer de eerste 8 (24/3) geklokte duiven van T-uitslag. Opmerking: Worden bv op een V/M-vlucht maar 10 duiven uit het team van 12 ingekorfd, dan tellen ook de eerste 4 duiven op de uitslag van de 10 als prestatie voor het team.
Hokkampioenschap aangewezen De eerste drie aangewezen duiven van het team tellen voor dit kampioenschap.

Duifkampioenschappen De O-uitslag, de alom bekende huidige en gewaardeerde uitslag, toont hoe een hok gepresteerd heeft met al zijn ingezette duiven en vormt als enige uitslag de basis voor de duifkampioenschappen voor alle geledingen. De O-uitslag vormt de basis om de prestaties per duif te vergelijken per discipline en over de disciplines heen.

Huidige kampioenschappen De O-uitslag kan zo wenselijk als basis blijven dienen voor bestaande kampioenschappen en competities Extra impuls voor de duivensport

Het spelen met teams moet gezien worden als een nieuwe kans om onze fijne sport een extra zet voorwaarts te geven. Na een wedvlucht informeren de liefhebbers onderling naar: Hoe laat zit je? Kreeg je ze vlot? Zijn ze terug?
Met een spel in teams worden daar zeker vragen aan teogevoegd: Hoe laat zit je met je 1e teamduif? Wanneer had je je team tellende duiven binnen?  
Onze sport kan een bredere belangstelling meer dan goed gebruiken.
Verder biedt ‘de nieuwe schoen’ een scala aan mogelijkheden voor verdere promotie. Te denken valt onder meer aan: het vormen van meer teams per coördinaat; sponsoring van teams door geïnteresseerde buitenstaanders; promotie/degradatie van teams; het vormen van divisies over de grenzen van vluchtgebieden/afdelingen, zodat teams van gelijke sterkte tegen en met elkaar strijden. Samenvattend

Een en ander lijkt in eerste instantie wellicht revolutionair. Niets is minder waar. Er hoeft niets te veranderen. Het is een toevoeging, die in feite heel simpel met slechts enige moeite is in te passen. Als we als sport voor volwaardig en geloofwaardig willen worden aangezien dan is het een noodzakelijke en logische stap.

In volgorde kort wat het voor extra werk het voor liefhebber, verenigingsfunctionaris en landelijk rekenaar oplevert:

Liefhebber Opstellen teams V/M, E, Mt en J. Voor de kleine liefhebber een gemakkelijke klus. Voor de grote even wat moeilijker om de keuzes te maken, maar wel met het genot dat hij veel te kiezen heeft. Teams kunnen op een daarvoor speciaal aangepaste hoklijst worden aangemerkt; Voor het inkorven de duiven van het team in de terminal aangeven of de duiven van het team in volgorde bij het inkorven aangeven.

Verenigingsfunctionaris Naast invoeren van hoklijst de duiven van het team in verenigings computer aanmerken; Verzenden gegevens naar afdeling, NPO en rekenaar NPO.

Rekenaar Aanpassen software om teamduiven te kunnen onderscheiden; Maken T-uitslag en berekenen extra kampioenschappen team Bovenstaand ‘een paar nieuwe schoenen’ lijkt in deze tijd van Sinterklaas prima te passen. Deze keer is het geen schoen zetten, maar er wordt symbolisch een extra schoen aangeboden. Hopelijk doet de duivensport er zijn voordeel mee. Aan de slag er mee! Laat van je horen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: