Start seizoen 2021 het gaat beginnen.

Het spande erom, maar we kunnen gaan vliegen!

Gisteravond is er digitaal overleg geweest tussen het NPO-bestuur en de Afdelingsbesturen. De NPO kon melden dat vliegen vanuit België en Frankrijk vanaf 1 april mogelijk is. Dat houdt in dat het vastgestelde vliegprogramma 2021 gewoon kan worden gevolgd. Op 3 april vindt de eerste africhtingsvlucht van de afdeling plaats en op 10 april beginnen we met de eerste geplande wedvlucht. De uitslagen en kampioenschappen blijven zoals ze zijn vastgesteld.

Het inkorven moet gebeuren volgens het Protocol 1.1 en dat wil zeggen dat er weer op schema ingekorfd gaat worden. Er wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen en er mogen niet meer dan 3 personen in het inkorflokaal aanwezig zijn bij de verenigingen met één inkorftafel en voor de verenigingen met een tweede inkorftafel is tijdens het inkorven 5 personen toegestaan. De kantine blijft gesloten en de 1,5 meter regel blijft uiteraard van kracht. Met het Protocol 1.1. kunnen we veilig inkorven en afslaan. Het protocol vindt u via de onderstaande link.

Protocol inkorven vervoer lossen en afslaan tijdens coronacrisis versie 1.1 maart 2021

Het opschuiven van de avondklok geeft een uur speling voor het inkorven op vrijdagavond. Er zal op sommige ophaalroutes eerder gestart worden. De ophaalschema’s worden aangepast om er voor te zorgen dat we allemaal voor 22:00 uur thuis zijn. Binnenkort worden de schema’s bekend gemaakt.

Als we allemaal een tandje bijzetten en er voor zorgen dat er op tijd en vlot geladen kan worden, moet het mogelijk zijn het vliegprogramma ook onder de avondklok te realiseren. Voor de overlaadploeg en de chauffeurs van de Iveco’s wordt een werkgeversverklaring aangevraagd. Komen er wijzigingen (versoepeling of verzwaring) van de overheidsmaatregelen, dan zal de situatie opnieuw worden bekeken.

Al met al goede berichten als het gaat om onze sportbeleving. Jammer dat de regels nog een forse inperking van onze sociale contacten inhouden. Maar het is nog even niet anders. Als over enkele maanden iedereen geënt is zal dat ook wel weer mogelijk worden. De gezelligheid voor en na de vluchten wordt gemist. Nog even volhouden.

We doen een dringend beroep op de verenigingsbesturen en alle leden om zorg te dragen voor het toepassen van het Protocol 1.1. dat via de bovenstaande link en op de NPO site te vinden is. Laten we goed op onszelf en op elkaar letten. We blijven een kwetsbare groep en  onze gezondheid gaat boven alles. Heel veel plezier en succes! Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

P.S. de verenigingen die nog geen inspectie hebben aangevraagd worden verzocht dit op kort termijn te doen. Hetzelfde geldt voor de verenigingen die hun hok- en entlijsten of ent verklaring nog moeten inleveren.

RAYON BERG EN DAL Agenda

Geachte Sportvriend(in),

Net als vorig jaar kunnen wij niet in het verenigingsgebouw vergaderen, en
net als vorig jaar rekenen wij op uw instemming wat betreft schriftelijk
vergaderen. Hierbij heeft het bestuur het genoegen u de agenda te doen
toekomen voor de geplande ledenvergadering op maandag 23 maart 2021.

 Ons voorstel is, als vorig jaar, dat daar waar er wat te kiezen valt,
wij u in de
gelegenheid zullen stellen hier schriftelijk over te stemmen. Mededelingen
enz. worden als bijlage aan u verstuurd. Vragen kunnen ook schriftelijk
worden gesteld, die dan ook schriftelijk worden beantwoord, waarbij het
uitgangspunt is dat alle verenigingen dezelfde informatie krijgen.

Wij betreuren het dat wij dit zo (moeten) voorstellen, maar nood breekt soms
wet. Leden die zich in bovenstaande absoluut niet kunnen vinden, worden
verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken, onder opgaaf van redenen, waarna
wij als bestuur daarover een beslissing zullen nemen. Wordt het schriftelijk
afgehandeld, dan krijgt u de schriftelijke stukken nagestuurd (zoals
ingekomen stukken, bestuursmededelingen, kasverslag, enz.).

Wij hopen op uw begrip, en u zal van ons begrijpen dat wij het liever anders
zouden hebben gezien, maar om enerzijds alles zijn voortgang te laten
hebben, en anderzijds recht te doen aan ons aller mening denken wij er goed
aan te doen u conform het bovenstaande voor te stellen.

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, laat het ons weten.

Voor nu, wilt u uiterlijk 23 maart a.s.:

– uw stem uitbrengen over de agendapunten 9, 10, 11, 12 en 13.
– uw vragen voor de rondvraag schriftelijk stellen
– het aantal leden van uw vereniging doorgeven

Namens het bestuur, L.J. Krijgsman (secretaris)

 2

AGENDA
1. Opening voorzitter.

2. Appèl afgevaardigden/kiesmannen.

3. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 30 maart 2020.

4. Ingekomen en uitgegane stukken.

5. Bestuursmededelingen.

6. Verslag kascontrolecommissie ZR en RR, décharge penningmeester en
bestuur over 2020.

7. Bespreking jaarverslag penningmeester.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2021.
– het bestuur stelt voor RR en LE te benoemen.

9. Bestuursverkiezing.
– aftredend en herkiesbaar: J. Dekkers.
– Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
schriftelijk, via hun vereniging, opgeven bij het bestuur.

10. Vaststelling vliegprogramma 2021.
– het bestuur stelt voor het Kringprogramma te volgen zoals dat nu
bekend is, en het aantal vluchten te tellen zoals de Afdeling heeft
voorgesteld te tellen, dit alles zonder dat de zondagvluchten en/of “de
vluchten op zondag los” tellen, doordeweekse vluchten wel te tellen, en
alles mits er sprake is van een gezamenlijke lossing.

11. Vaststelling kampioenschappen 2021.
– Voorstel van het Rayonbestuur is om de kampioenschappen 2021 als
volgt te vervliegen:
– Vitesse 5 van de 6 vluchten tellen
– Midfond 6 van de 7 vluchten tellen
– Jonge duiven 6 van de 8 vluchten tellen (uit J29 tot en met J36) óf
Jonge duiven 8 van de 10 vluchten tellen (uit J27 tot en met J36)
– Dagfond 4 van de 5 vluchten tellen (uit de vluchten E20 t/m E28; E30 is
een reservevlucht en telt zodra een eerdere vlucht op Afdelingsniveau
is uitgevallen).
– Overnachtfond 2 van de 2 vluchten tellen (A24 en A30).
– Natour 4 van de 5 vluchten tellen.
– Snelheid: alle genoemde vluchten tellen, dus met inachtneming van
aftrekvluchten, zoals hierboven staan vermeld bij vitesse, midfond,
jonge duiven en natour.
– Generaal: alle genoemde vluchten tellen, dus met inachtneming van
aftrekvluchten, zoals hierboven staan vermeld.

 3
– Per onderdeel is er een onaangewezen, aangewezen en
duifkampioenschap. Onaangewezen kampioenschap: 1 op 10 (met
afrondingsregel conform NPO) Aangewezen kampioenschap: 2 van de
bovenste 3 getekende duiven tellen. Punten bij elkaar opgeteld en
gedeeld door twee.
– Geen hokkampioenschap te organiseren (een veelvoud en wirwar aan
kampioenschappen).
– Uitslagen: 1 op 4. Startend met 1000 punten en aflopend naar 0.

 Pré-advies bestuur: wij hebben vernomen dat het laten bijhouden van andere
kampioenschappen dan de Afdeling aan Compuclub heeft doorgegeven
behoorlijk veel geld kost. De door het bestuur voorgestelde
kampioenschappen zijn dus én relatief goedkoop van Compuclub te
verkrijgen, én voor het overige zonodig (als het te duur wordt bij Compuclub)
eenvoudig zelf uit te rekenen. Om genoemde reden heeft u de keuze bij de
jonge duiven: 6 van de 8 vluchten laten tellen, of 8 van de 10. Het bestuur
vindt eigenlijk dat vluchten als Beek en Donk en Tilburg op Rayonniveau
zouden moeten tellen, maar omdat het prijskaartje (voor andere
kampioenschappen dan de Afdeling) niet bekend is, willen wij als bestuur
graag enerzijds uw oordeel horen: 6 van de 8 of 8 van de 10 tellen, met de
restrictie dat als de kosten behorend bij 8 van de 10 (als de meerderheid
daarvoor kiest) “veel te hoog zijn”, dat het bestuur dan mandaat heeft om
alsnog te besluiten tot 6 van de 8 tellen.

12. Bespreking attractievluchten 2021. Het bestuur stelt voor:
– 5 attractievluchten vast te stellen in de weekenden van Burdinne
24/04/21 (V), Sermaises 22/05/21 (D), Chalons en Champagne
12/06/21 (M), Duffel 24/07/21 (J) en Burdinne 28/08/21 (N);
– wordt een attractievlucht niet gezamenlijk vervlogen, dan schuift de
attractie door naar de eerstvolgende vlucht van het betreffende
onderdeel; is er dan nog geen gezamenlijke vlucht dan vervalt de
attractievlucht;
– deelname kost aan vaste inleg € 2,50, waarna automatisch elke duif op
de attractievluchten € 0,10 aan inleg kost. Per vlucht maximaal 1 prijs
per liefhebber.
– de te vervliegen prijzen te stellen op 20 hoofdprijzen, en voor elke
vereniging 2 verenigingsprijzen.

13. Vaststelling feestavond. Het bestuur stelt voor:
– de feestavond op donderdag 30 december 2021 te organiseren in het
gebouw van PV De Luchtbode te Enter.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Namens het bestuur, L.J. Krijgsman (secretaris)

Duivensportsector gered – Uitzondering voor sportduiven in Animal Health Law

Brussel – In de landbouwcommissie van het Europees Parlement kwam vandaag de bevestiging dat de duivensector een uitzondering krijgt in de nieuwe Animal Health Law. Hilde Vautmans, die de laatste maanden verschillende keren met de duivensector samenzat en bij de Commissie aandrong op het schrappen van de bepaling, is verheugd met dit goede nieuws.

Europees Parlementslid en lid van de landbouwcommissie Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe):De duivensector kan opgelucht ademhalen. In haar oorspronkelijk voorstel voor de nieuwe Animal Health Law wou de Commissie een nieuwe regel invoeren waarbij sportduiven voortaan 21 dagen in quarantaine moeten voor vertrek. Dat is onwerkbaar en zou het einde van de duivensport betekenen. Ik heb de voorbije maanden op verschillende manieren bij de Commissie aangedrongen op een uitzondering voor sportduiven: zo schreef ik 2 brieven aan bevoegd Commissaris Kyriakides, stelde ik een schriftelijke vraag, en drong ik via het secretariaat van de landbouwcommissie aan op een uitzondering én debat. Vandaag kwam eindelijk de bevestiging dat die er effectief komt. De bepaling[1] die een residentieperiode van 21 dagen voor sportduiven oplegt, wordt geschrapt. Dit wil zeggen dat er dus geen verblijfsperiode nodig is en sportduiven vrij kunnen bewegen. Daarnaast wordt ook het dierengezondheidscertificaat voor sportduiven geschrapt, wat wil zeggen dat de sector zo’n certificaten niet zal moeten voorleggen. Sportduiven zullen op dezelfde manier als nu kunnen worden begeleid, met een zelfverklarend document van hun eigenaar of begeleider.”
 
De amendementen die deze wijzigingen voor sportduiven voorzien, moeten eerst nog worden goedgekeurd door de lidstaten tijdens een vergadering van de deskundige groep. Die vergadering vindt plaats op 9 maart.

https://www.deduif.be/nl/nieuws/duivensportsector-gered-uitzondering-voor-sportduiven-animal-health-law

NPO Nieuws 05-03-2021 Nieuwe functie: overschrijvingsfunctionaris

Beste leden- en/of ringenadministrateur,

Sinds vandaag is er in onze leden- en ringenadministratie een nieuwe functie: de overschrijvingsfunctionaris.

De aanleiding hiervoor is dat veel liefhebbers nog geen NPO account hebben, digitaal nog niet voldoende uit de voeten kunnen en vaak is het achterhalen van het lidnummer van de huidige geregistreerde eigenaar ook lastig en een obstakel. Zij hebben hierdoor problemen met het online overschrijven.

Het NPO-bestuur heeft daarom besloten om verenigingsbesturen te machtigen duiven van hun leden – op vertoon van het eigendomsbewijs – over te schrijven op naam van hun liefhebbers.

Bij het inleveren van hoklijsten controleert de vereniging immers ook of van alle duiven op de hoklijst het eigendomsbewijs wordt overlegd door de liefhebber.

Het gaat alleen om het overschrijven van Nederlandse duiven, eigendomsbewijzen van buitenlandse duiven kunnen voorlopig worden opgestuurd naar het NPO-bureau.

Het NPO bestuur realiseert zich dat met het toevoegen van deze mogelijkheid een extra beroep wordt gedaan op verenigingsbesturen. We schatten in dat na een aanvankelijke inhaalslag het aantal overschrijvingen via deze nieuwe methode erg zal meevallen.

Wij hebben in uw vereniging de online ledenadministrateur en online ringenadministrateur de functie overschrijvingsfunctionaris gegeven. Dit houdt in deze functionaris voor leden die niet online kunnen overschrijven, de duiven rechtstreeks op naam kan zetten.

De huidige eigenaar hoeft hier dus niet online toestemming voor te geven, maar krijgt wel een bericht dat zijn duif is overgeschreven en wie de nieuwe eigenaar is. Is hij het niet eens met de overschrijving, dan kan hij daar op vertoon van een geldig eigendomsbewijs of duplicaat tegen in beroep. Heeft de huidige eigenaar geen mailadres, dan krijgt zijn vereniging de kennisgeving.

Omdat de duiven zonder tussenkomst van de huidige eigenaar worden overgeschreven, is het belangrijk dat u zich als functionaris ervan verzekert dat de nieuwe eigenaar het eigendomsbewijs of duplicaat-eigendomsbewijs kan overleggen en dat u dit goed controleert. Aan u wordt ook gevraagd dit te bevestigen in het programma.

De NPO controleert door middel van steekproeven of alles correct verloopt. Bij onregelmatigheden wordt de vereniging daar op gewezen en de gelegenheid gegeven deze te corrigeren. Bij herhaalde onregelmatigheden verliest de vereniging het recht duiven van haar leden over te schrijven.

Wilt u in uw vereniging een andere functionaris aanwijzen, dan kan dat. De ledenadministrateur kan de functie online aan een ander lid van de vereniging toewijzen. Het verenigingsbestuur blijft echter verantwoordelijk voor een correcte uitvoering.

In de bijgevoegde handleiding leest u hoe het rechtstreeks overschrijven werkt. Deze handleiding vindt u ook in het menu nadat u bent ingelogd.

Met vriendelijke groet,

Marjan van BerkelSecretariaat

NPO Op de Hoogte 19-02-2021. Huidige situatie en start van vliegseizoen 2021.


COVID-WERKGROEP
Voorbereiding op vliegseizoen 2021
Na een overleg van de COVID19-werkgroep ter voorbereiding op seizoen 2021 werd besloten om een overleg te organiseren met de COVID-vertegenwoordigers van de afdelingen. De afdelingen hebben vooraf aangegeven wie hun COVID-vertegenwoordiger is. Het overleg vond online plaats op 11 februari onder leiding van NPO voorzitter en werkgroeplid Ben Geerink.

Huidige situatie en start van vliegseizoen
Momenteel is de situatie dat de lockdown voortduurt, de avondklok is ingesteld en de vaccinatiegraad wordt opgevoerd. Beleidsmatig zal er op enig moment verlichting van de maatregelen komen (exit-strategie). Door een tijdige voorbereiding (communicatie naar leden en controle van de lokalen) kunnen we ons klaarmaken voor de start van het vliegseizoen. De werkgroep gaat ervan uit dat – zodra volwassenen buiten kunnen sporten in kleine groepen – de duivensport ook weer los kan. We kunnen dan nog niet in de lokalen, maar wel van daaruit de nodige werkzaamheden ondersteunen. Dat gaat dan onder een eventueel iets aangepast protocol 1 (met mondkapje, dan versie 1.1) zoals dat vorig jaar is gehanteerd. De horeca is dus nog gesloten. Er lijkt een reële kans dat we dan per 1 april kunnen starten. Een tweede inkorfploeg wordt toegelaten, na toestemming van eigen afdeling en mits er voldoende afstand kan worden gehouden en er dus de ruimte voor is. Er zijn dan maximaal 4 à 5 personen in het gebouw. Vóór de start van het seizoen worden alle lokalen gecontroleerd, precies zoals vorig jaar. Het controleformulier wordt afgevinkt en ondertekend. Vragen vanuit Afdelingen
Vanuit de Afdelingen kwamen vragen en negatieve ervaringen die in het afgelopen jaar soms zijn opgedaan, zijn gedeeld. Een overzicht van onderwerpen die aan bod zijn gekomen:  Wat te doen als we de grens niet over kunnen?
Er zijn contacten met de KBDB. Eventueel kan er weer begonnen worden met lossingen vanuit de oostkant. Bij heel grote verenigingen hielden leden zich niet altijd aan de planning, waren er wachtrijen op de parkeerplaatsen en ging men buiten de auto met elkaar praten. Het handhaven buiten het lokaal gaf problemen. 
Bij een juiste opvolging van de planning moeten te lange wachtrijen voorkomen worden en leden moeten in de auto blijven wachten. De toezichthouder heeft de taak dat te regelen. Medewerking van alle leden is van belang. Wees solidair met elkaar. Deze werkwijze is immers elders ook gebruikelijk (ophalen van bestellingen bij winkels, “click & collect”). Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
De verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. De NPO zorgt als overkoepelende organisatie voor het protocol en speelt een aantal zaken door naar de afdelingen. Een boa (buitengewoon opsporings ambtenaar) kan een boete geven aan de vereniging, maar ook aan een lid, afdeling of NPO. Wat als verenigingen afspraken hebben gemaakt met gemeenten?
Dat is vaak maatwerk. Prima. Wel moet het belang in het oog gehouden worden van het protocol van de NPO, de overkoepelende organisatie.  Er zijn vragen of controle vóóraf zinvol is. 
Gewezen wordt op het uitgangspunt dat organisaties moeten kunnen aantonen dat ze in staat zijn om de afspraken volgens protocol te kunnen nakomen.  Deelnemers positief
Aan de COVID-vertegenwoordigers van de Afdelingen wordt gevraagd of Afdelingen onder bovengenoemde condities wedvluchten kunnen organiseren. Dus volgens protocol 1.1. Iedereen reageert daar positief op. Verder is er de voorwaarde dat alle afdelingen mee kunnen doen, zodat er geen ongelijkheid optreedt met het oog op de nationale kampioenschappen.

Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, is het voornemen om te starten met een iets aangepast protocol 1. We wachten nog even af wat de definitieve versie wordt. De vertegenwoordigers kunnen alvast terugkoppelen naar de Afdelingen, die de communicatie en verdere voorbereiding daarover al vast kan opstarten naar haar leden.
 

EU maatregelen met betrekking tot het vervoeren van Duiven met 6 maanden uitgesteld.

Goed nieuws EU maatregelen met betrekking tot het vervoeren van Duiven is met 6 maanden uitgesteld. Dat betekend dat tot 21 Oktober 2021 de nieuwe dieren vervoersmaatregel zijn opgeschort. Zie de tekst van de Duitse bond.

https://www.brieftaube.de/index.php/news/verband/517-informationen-zur-eu-verordnung-2020-688.html

NPO Nieuws 2021

Duivensportbond Nederland https://www.duivensportbond.nl/

Voorlopige agenda Ledenraad 13 maart https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Conceptagenda-ledenraad-13-maart-2021

Beknopt financieel overzicht NPO https://www.duivensportbond.nl/nieuws/beknopt-financieel-overzicht-npo

Onderzoek verslag pensioenen NPO https://www.duivensportbond.nl/nieuws/onderzoek-verslag-pensioenen-npo

Stand van zaken nieuwe EU regelgeving https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage4aStandvanzakennieuweEUregelgeving1.pdf

Stand van zaken Losplaatsen beleid https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/BIjlage4cStandvanzakenLosplaatsenbeleid.pdf

Kampioenschappen en eerlijk spel–Update https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage4fKampioenschappeneneerlijkspelupdate512021.pdf

Hitteprotocol duivensport https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage5aHitteprotocolduivensportversie2.0feb2021.pdf

Risico Tabel Lossingen (RTL) – versie 3 maart 2019 https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage5a.1WOWD201904RisicoTabelLossingenversie3.pdf

Bevoegdheden NPO bestuur bij toepassen Hitteprotocol https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/copy_of_Bijlage5bBevoegdhedenNPObestuurbijtoepassenHitteprotocol.pdf

Taakomschrijving Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB) https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage5cTakenwerkwijzeenbevoegdhedenIWBenProtocolLossingen.pdf

Toelichting nieuw dopingbeleid
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage7aToelichtingbijhetnieuwedopingbeleid.pdf

Vraag en antwoord nieuw dopingbeleid
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage7a.1Vraagenantwoordnieuwdopingbeleid.pdf

Instellen dopingheffing van 2 cent per ingekorfde duif

REGLEMENT ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN SUBSTANTIES BIJ POSTDUIVEN N.P.O. https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage7cDopingreglementjanuari2021Ledenraad.pdf

Bestuursmodel Duivensport(update)
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/Bijlage11BestuursmodelNPO10December2020.pdf

Roofvogels en duivensport

https://www.ecopedia.be/pagina/roofvogels-en-duivensport

Roofvogels en duivensport Stuk van een ECOPedia

Slechtvalk

Slechtvalk (Vilda- Rollin Verlinde)

Roofvogels en duiven

Elke duivenliefhebber heeft wel eens duiven die niet terugkomen. De vogels vliegen verloren, geraken fysiek niet meer terug, raken een hoogspanningslijn tijdens een wedstrijdvlucht of worden gepakt door een roofvogel.

Nu de roofvogelpopulaties terug hersteld zijn na een absoluut dieptepunt in de jaren 1970, vooral door het verbieden van bepaalde pesticiden en extra hulp in de vorm van nestkasten, wordt dit verlies door roofvogels als problematisch ervaren. Toch blijkt uit onderzoek dat nog geen 15% van de verloren duiven prooi zijn gevallen aan roofvogels. Niet minder dan 36% vliegt verloren, en wordt soms alsnog, soms maanden na het verloren vliegen gepakt. Dat blijkt bijvoorbeeld in Engeland, waar een groot deel van de vers gepakte duiven eigenlijk al een tijd in het wild leven. Uit die studie bleek ook dat bijna 30% van de wedstrijdduiven sterft door tegen een auto, raam, mast of hoogspanningslijn te vliegen. 8% werd gepakt door huiskat.
In een Schotse studie werden de verliezen van wedstrijdduiven vastgesteld op 56%, waarvan 2 % door sperwers en 1% door slechtvalk.
Gezonde duiven in conditie zijn ook bijna niet te pakken door roofvogels, zelfs een slechtvalk gaat de inspanning niet leveren om achter een wedstrijdduif aan te gaan. Het gaat om jonge vogels en verloren gevlogen duiven. Ook wordt beweerd dat een aanvallende roofvogel een groep duiven uit elkaar jaagt en zo kan desorienteren, dat ze honderden kilometers vluchten en verloren zijn. Het tegendeel is waar, als verdediging groeperen ze, maken ze schijnbewegingen en een individueel dier is dan nog lastig te pakken.

Tenslotte blijkt uit tellingen dat de stand van slechtvalk tegenwoordig stabiel is, en dat sperwer en havik in grote delen van onze regio terug achteruit gaan. De achteruitgang van zangvogels en boerenlandvogels is daar wellicht de oorzaak van.

In die context is het verlies door roofvogels relatief beperkt, maar natuurlijk niet onbestaande.

Ecologie van roofvogels

De meeste roofvogelsoorten zijn geen probleem, de algemene torenvalk en buizerd vangen geen duiven. Bij sperwers vangt het mannetje, dat een stuk kleiner is dan het vrouwtje, vooral zangvogels als mussen en merels. Vrouwtjes kunnen zeker een duif aan. In de broedperiode komt ze echter twee maanden bijna niet van het nest. Dat geldt in grote mate ook voor havik en slechtvalk. Daar jagen de mannetjes ook liever op kleinere prooien. Een houtduif is al snel te zwaar om naar het nest te dragen, maar een postduif is zeker haalbaar. Meer nog, postduiven stammen af van de rotsduif, een klifbroeder net als de slechtvalk. Ze komen dus van nature in hetzelfde habitat voor en duiven zijn dan ook een belangrijke voedselbron voor deze soort. Havik en slechtvalk zijn een stuk zeldzamer dan de andere drie, maar kunnen lokaal wel problemen vormen.
Al deze soorten zijn wettelijk beschermd, bestrijding is daarom niet mogelijk. Er zijn echter manieren om het verlies te beperken.

Kennis over het gedrag en de levenscyclus van bijvoorbeeld de slechtvalk, kan heel wat schade voorkomen, vooral door het timen van lossen en wedstrijden, maar ook kleur van duiven.

Qua jachtgedrag zal een slechtvalk vanuit hoogte en met verrassingseffect proberen zijn prooi te verschalken, want in rechte vlucht kunnen soorten als eenden en duiven een slechtvalk voorblijven. Om de prooi vanuit hoogte goed te zien, is het handig als die wat contrasteert met de ondergrond. Een witte duif zal altijd gekozen worden boven een grijze of bruine. Dat is ook bij wilde vogels het geval, een mannetjeseend loopt meer kans geslagen te worden dan een vrouwtje. Ook vogels die wat vreemder gedrag vertonen lokken een aanval uit, zoals baltsende vogels of vogels die duidelijk trager vliegen. Veel lastiger heeft een slechtvalk het met duiven in groepen. Dat is ook de reden waarom onderzoekers hebben vastgesteld dat bijna alle ringen die in een nest worden gevonden, van duiven zijn die niet uit de buurt komen. Een verloren gevlogen duif is een ideale prooi. Een groep snelle, trainende duiven is dat niet. Dat groeperen en bochten maken van duiven is een natuurlijke reflex, vergeet niet dat duiven en slechtvalken samen zijn geëvolueerd in berg- en klifgebieden.

Desalniettemin is er een periode waarin ook de lokale duiven in gevaar kunnen zijn. In de winter heeft elke wilde vogelsoort het moeilijk, ook roofvogels. Een makkelijke prooi in de koudste maanden van het jaar krijgt geen kans. Daarna is het niet beter. Einde februari, begin maart, wil het mannetje slechtvalk indruk maken op zijn partner door veel prooien aan te brengen. Zo laat hij zien dat hij een nest hongerige kuikens aankan en dus een goede vader is. En hoe meer prooien, hoe gewilliger het vrouwtje wordt! Vandaar de volgende aanbeveling.

Breng je duiven op tijd in conditie

De hongerperiode en de balts vallen samen met het loslaten van duiven na de winter. Na de start van het nieuwe jaar loopt de ruiperiode af en worden duiven terug gelost, behoorlijk gevet en in slechte conditie. Dat is voor zo’n slechtvalk hetzelfde als een gedekte tafel. Duiven in goede conditie zijn lastiger te vangen, als een slechtvalk of havik moet kiezen weet hij het wel. Bovendien verloopt het opbouwen van de conditie na de winter traag als de duiven enkel in het weekend kunnen gelost worden, veel duivenliefhebbers werken in de week. De periode waarin de duiven een makkelijke prooi zijn, duurt dus lang. Vandaar deze aanbevelingen.Einde februari wordt het broedseizoen van roofvogels voorbereid, de mannetjes willen indruk maken op de vrouwtjes door prooien aan te brengen. In de winter zijn er bovendien een beperkt aantal extra sperwers en slechtvalken die uit het noorden naar hier trekken. Tegelijk is de stand op het einde van de winter van de wilde prooivogels het kleinst. Dit is dus het moment waarop duiven die lang binnen gezeten hebben het meest kwetsbaar zijn.
Als de duiven goed in conditie zijn is de pakkans bijna nihil. Als je de mogelijkheid ziet, breng je je duiven al in conditie voor midden februari.

Anders wacht je tot de eerste week van maart, en dit op gecontroleerde wijze, bijvoorbeeld door ze slechts op 3 km van het hok te brengen. Ze vliegen maximaal enkele minuten en kunnen meteen worden binnengeroepen. Zorg dat ze goed op gewicht zijn en luisteren. Dat voorkomt eveneens dat de ouderen duiven blijven rondhangen rond het hok en zo een makkelijke prooi vormen.
Na een tiental keer is de basisconditie voldoende om ze aan huis los te laten.
 

Jonge duiven

Start geen winterkweek in gebieden met roofvogels als slechtvalk. Zorg dat de jonge duiven einde april tot zelfs mei. De roofvogels voederen dan weliswaar hun jongen, maar er zijn op dat moment heel veel prooien aanwezig in de vorm van kuikens van wilde vogels. Daar is ook de levenscyclus ook op afgestemd.

Het is ook een goed idee om de jonge duiven in het begin schuw te houden door ze zo weinig mogelijk aandacht te geven. Door ze bij het spenen na 4 tot 6 weken te trainen op het geven van voeder na geluid (fluitje of rammelend blik), train je ze om terug naar het hok te komen voor voer. Hierdoor zijn de jonge duiven alerter voor gevaar. Jonge duiven op deze manier opgegroeid schrikken van elke mus. Pas na maanden worden de jonge duiven opgeleerd en naar de hand gezet met voer dat ze extra lekker vinden. Dan worden ze mak naar de liefhebber toe. De imprintfase ligt rond de drie maanden.

Als je in gebied woont met veel roofvogels, is het ook een idee geen zeer opvallende duiven te kweken zoals spierwitte. Die vallen het meeste op en worden het snelste gepakt.

Dicht bij een nest slechtvalken? Hou ze binnen einde februari

De twee laatste weken van februari en de eerste dagen van maart vangt een mannetje slechtvalk wat meer dan gewoonlijk. Woon je vlakbij een nestbak, zou je kunnen overwegen je duiven dan binnen te houden. Einde maart start de eifase, waarbij het vrouwtje niet meer van het nest komt. Er is nu nog enkel één dier per territorium dat jaagt. De hoeveelheid prooien dat gepakt wordt is nu het laagst. Dat zal veranderen einde april als de jongen uitkomen. Maar dan zijn er ook weer veel jonge wilde vogels.
De eiperiode van sperwer ligt wat later, april en mei.

Afweer

Er is redelijk wat onderzoek gebeurt naar afweermiddelen, zoals balonnen met ogen en zelfs de duiven insmeren met onsmakelijke stoffen. Maar niets van die zaken blijkt te helpen.

Wedstrijden

Aangezien de grootste verliezen van wedstrijdduiven het gevolg zijn van verloren vliegen. Uit onderzoek blijkt op weduwschap, duidelijk minder duiven verloren vliegen.
Wetenschappers raden ook aan om het wedstrijdseizoen pas te starten einde mei, wanneer de volwassen roofvogels hun jongen niet meer voeden. Jonge roofvogels zijn geen partij voor getrainde duiven.

Bron

https://www.rspb.org.uk/our-work/our-positions-and-casework/our-position…

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/positions/speci…

https://www.theguardian.com/science/2004/aug/26/thisweekssciencequestions2

https://www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/presentaties/Voedsel…

Video van een aanval van slechtvalken en havik op reisduiven. Wie wint?

Aanval van een havik op een reisduif

Succesvolle bonnenverkoop jonge duiven 2021

Op Zaterdag 9 Januari was om 15.00 uur de finale verkoop van de 19 bonnen bij de Zwaluw. De verkoop verliep via WhatsApp, en leverde gemiddeld 67 euro per bon op. Een mooi en prima resultaat en welkome opsteker voor de Vereeniging. Alle schenkers en kopers nogmaals van harte dank.